Kubisiowe Przedszkole

Projekty badawcze przedszkole


Przedszkole > Projekty badawczeWstęp

Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem w życiu dziecka do odkrywania i zgłębiania tajników najbliższego otoczenia, gdyż jest on  pozbawiony niezdrowej rywalizacji i  późniejszej presji osiągania ocen. Działania badawcze są kreatywne, dzięki czemu dzieci poszerzają swoją wiedzę, mogą pokonywać przeszkody i wypróbowywać  nowe możliwości postępowania.  Dzieci w wieku przedszkolnym czerpią wiele radości z poszukiwań, eksperymentów i obserwacji. Jest to wspaniała zabawa, uruchamiająca wyobraźnie, podczas której, przeprowadzając różnorodne doświadczenia dzieci zdobywają nową, czasem unikalną wiedzę.

Projekt „Kubisiowi badacze” jest w pełni  zgodny z celami wychowania przedszkolnego zawartymi w podstawie programowej:

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe.
 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 4. Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi.
 5. Rozwijanie aktywności poznawczej dziecka poprzez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, czerpania radości w odkrywaniu nowego, rozwijania zainteresowań badawczych. 

 

Cele ogólne

 • podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych twórczych z elementami  doświadczania, obserwowania, czy eksperymentowania
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wpieranie ich ciekawości, aktywności
  i samodzielności;
 • odkrywanie zewnętrznego świata, poznawanie ludzi i miejsc, a także własnych emocji;
 • doskonalenie pracy nauczycieli, umiejętności wdrażania w praktyce projektów badawczych

 

Cele szczegółowe

 • zainteresowanie otaczającym światem;
 • poznawanie wielorakości, złożoności i bogactwa świata;
 • stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenie i ekspresji;
 • poszerzanie wiedzy, poznanie nowych pojęć;
 • sprawianie radości z możliwości eksperymentowania i działania;
 • pomoc w odkrywaniu potencjału dziecka;
 • kształtowanie zdolności do analizowania, ciekawości badawczej;
 • umiejętne korzystanie z przyborów edukacyjnych takich jak: lornetka, mikroskop, lupa i teleskop;
 • poszukiwanie wiedzy o świecie;
 • rozwijanie spostrzegawczości, twórczości i kreatywności;
 • umiejętne zastosowanie przez nauczycieli nowoczesnych metod pracy.

 

Metody i formy pracy

Metody: projektów badawczych, zabawowo-twórcza, zadaniowa,  projektowania sytuacji.
Edukacyjnych, warsztatowa, doświadczalna z elementami eksperymentu.
Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa, zespołowa. 

 

Ewaluacja

Podstawową formą pracy z dzieckiem będzie odkrywanie przez zabawę twórczą. Twórcze działanie jest najlepszym sposobem do zaspokojenia potrzeb  małego dziecka. Dlatego też celem podstawowym programu  będzie wdrożenie  wychowanków do odważnego podejmowania działań, które rozbudzą w nich twórczą, kreatywną i badawczą postawę.

Nauczyciele będą prowadzili bezpośrednią obserwację  zachowań dzieci, formę aktywności, zaangażowania w nią dzieci, a także dokumentację fotograficzną.

Po zakończeniu realizacji  zostanie przeprowadzona ankieta wśród rodziców i nauczycieli mająca na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy program podniósł jakość pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych, twórczych z elementami doświadczania, obserwowania i eksperymentowania.  

 

 Realizacja projektu w I semestrze

 1. Przedszkole- grupa Pszczółki i Motylki
 2. Żłobek – grupa Żuczki

ADRES:
Kubisiowy Ogród
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Kubisiowy Ogród"
ul.A-3 16, 32-086 Węgrzce

tel.12 376 78 80
kom. +48 791 034 656

e-mail: biuro@kubisiowyogrod.pl
info@kubisiowyogrod.pl

Organ Prowadzący:

JK Edukacja Sp. z o. o.
ul. A3 16, 32-086 Węgrzce

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydz. Gosp.
KRS 0000520725, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
NIP 513038257 REGON 123184803
Konto 69 1160 2202 0000 0002 6707 354

POLUB NAS
dziewcz
KONTAKT