Kubisiowe Przedszkole

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne


Przedszkole > Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne


 • ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ

  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ

  1.Zwierzęta są głodne

  2.Bezpieczne zabawy zimą

  3. Dzień Babci i Dziadzia

  4. Zabawy w karnawale

   

  Zadania i cele szczegółowe:

   

  –        Rozwijanie aktywnej i empatycznej postawy w kontaktach z przyrodą,

  –        Poznanie sposobów pomocy zwierzętom zimą np. dokarmianie ptaków w karmniku przedszkolnym,

  –        Poznawanie wybranych gatunków ptaków pozostających w Polsce na zimę,

  –        Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanych przez nauczyciela utworów literackich,

  –        Słuchanie utworów literackich, w których występują postacie prezentujące postawy właściwe i niepożądane; rozpoznawanie i nazywanie ich; próby uzasadnienia swoich sądów moralnych,

  –        Doskonalenie mowy w czasie wypowiedzi na różne tematy związane z treściami literatury,

  –        Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na dwie cechy,

  –        Doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach-porównywanie liczebności zbiorów,

  –        Aranżowanie sytuacji aktywizujących myślenie i  doskonalenie sprawności umysłowych przez wnioskowanie na podstawie zaobserwowanych związków przyczynowo-skutkowych.

  –        Rozwijanie umiejętności wokalnych podczas nauki piosenek,

  –        Ukazanie niebezpieczeństw podczas zabawy na śniegu,

  –        Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa i ostrożności podczas zabaw zimowych,

  –        Zapoznanie dzieci z różnorodnością  zimowych dyscyplin sportowych.

  –        Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa;

  –        Aktywizowanie mowy i myślenia poprzez pracę z obrazkiem, historyjką obrazkową oraz zagadkami słowno-obrazkowymi,

  –        Budzenie uczucia miłości i szacunku wobec bliskich, szukanie podobieństw w rodzinie; ćwiczenie spostrzegawczości,

  –        Kształtowanie poczucia przynależności do własnej rodziny,

  –        Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach;

  –        Okazywanie szacunku osobom starszym,

  –        Umożliwienie dzieciom wykonania własnoręcznie upominków dla Babć i Dziadków,

  –        Kształtowanie umiejętności układania kompozycji z figur geometrycznych,

  –        Udział dzieci w przygotowaniu programu artystycznego dla Babć i Dziadków.

  –        Kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień przed widownią;

  –        Rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz prace plastyczne,

  –        Ćwiczenia w ustalaniu pozycji w przestrzeni: nad, pod, niski, wysoki,

  –        Poznanie tradycji związanej z organizowaniem balów karnawałowych,

  –        Kształcenie umiejętności planowania i realizacji działań związanych z przygotowaniem balu,

  –        Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej przez udział w zabawach ruchowych i tanecznych,


 • ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA GRUDZIEŃ

  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE   NA  GRUDZIEŃ

  1. Czekamy na Mikołaja

  2. Nadchodzi zima

  3. Święta, święta

  4. Nowy Rok tuż, tuż

  Zadania i cele szczegółowe:

  –        Zapoznanie z postacią św. Mikołaja i jego świątecznymi zwyczajami przez czytanie wierszy i opowiadań o Mikołaju- rozwijanie zainteresowania książką.

  –        Rozbudzanie zaufania i śmiałości do św. Mikołaja poprzez swobodne wypowiedzi dzieci.

  –        Uwrażliwienie na reguły obowiązujące w zabawie tj.: aktywność i odpoczynek

  –        Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej przez udział w zajęciach muzyczno-ruchowych.

  –        Rozwijanie umiejętności rozpoznawania dźwięków wysokich i niskich oraz rozróżniania linii melodycznych wznoszącej i opadającej.

  –        Zachęcenie do obserwowanie zjawisk zachodzących wraz ze zmianą pory roku.

  –        Poszerzanie i utrwalanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy.

  –        Rozwijanie mowy i myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek słowno-obrazkowych

  –        Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni u dzieci w trakcie zabaw.

  –        Kształtowanie zwinności i ogólnej sprawności przez zabawy ruchowe.

  –        Kształtowanie umiejętności określania cech: duży, mały, lekki, ciężki, gładki, szorstki. Porządkowanie obiektów np.: prezentów, bombek, kółek, gwiazdek według np. koloru, wielkości, kształtu, przeznaczenia. Przeliczanie zbiorów, doskonalenie liczenia.

  –        Rozwijanie sprawności manualnej przez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami min.: malowanie, wyklejanie, wycinanie, origami, kolaż, praca z masą solną,

  –        Rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej w trakcie różnorodnych zabaw.

  –        Doskonalenie wymowy poprzez stosowanie zabaw i ćwiczeń ortofonicznych oraz oddechowych.

  –        Zapoznanie z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, budzenie nastroju radości i oczekiwania

  –        Nauka piosenek i pastorałek wprowadzających w okres Świąt Bożego Narodzenia i w zimową porę.

  –        Rozwijanie uczuć rodzinnych i patriotycznych poprzez czynne uczestnictwo w przygotowaniach do świąt ( warsztaty z rodzicami, wykonywanie ozdób choinkowych, pieczenie i ozdabianie ciasteczek, słuchanie i śpiewnie kolęd).


 • ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD

  Tematy na kolejne tygodnie:
  1. DESZCZOWA POGODA
  2. JEST CORAZ CHŁODNIEJ
  3. ZWIERZĘTA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY
  4. DBAMY O CZYSTOŚĆ

  Zadania i cele szczegółowe:

   

  • Utrwalenie umiejętności rozróżniania i nazywania kolorów podstawowych.
  • Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych na podany temat.
  • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacyjnej słuchowo – ruchowej.
  • Doskonalenie umiejętności liczenia i posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
  • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni.
  • Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, kształtowanie umiejętności odwzorowywania układu o powtarzającym się rytmie, liczenie.
  • Kształtowanie zainteresowania dziełami sztuki oraz rozwijanie umiejętności malowania.
  • Zachęcanie do pomagania sobie nawzajem w codziennych sytuacjach.
  • Kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych: długi, dłuższy, mały, duży (orzech) najdłuższy, krótki, krótszy, najkrótszy (szalik), kontynuowania i tworzenia prostych rytmów (regularności), dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy.
  • Kształtowanie zwinności i ogólnej sprawności.
  • Rozwijanie wrażliwości na świat przyrody, wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie, ich mieszkań, omawianie ich wyglądu, zapoznanie ze sposobem poruszania, odżywiania i zwyczajami.
  • Kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez doświadczanie sprawstwa i kreatywnego działania podczas prac plastycznych czy konstrukcji z klocków według własnego pomysłu.
  • Rozwijanie zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy.
  • Wzbogacanie słownika o określenia: dziupla, gawra, kopczyk z liści, odlot ptaków, dzikich gęsi sznur.
  • Kształtowanie umiejętności modelowania podstawowych kształtów z masy plastycznej.
  • Rozwijanie wiedzy na temat wagi przestrzegania zasad higieny osobistej, wdrażanie do dbania o swój wygląd , rozumienie konieczności używania swoich przyborów takich jak: grzebień, ręcznik, szczoteczka.
  • Wdrażanie do życia w grupie społecznej poprzez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa.
  • Kształtowanie umiejętności grupowania przedmiotów według przeznaczenia

 • ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK

  ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE   NA PAŹDZIERNIK

  TEMATY NA KOLEJNE TYGODNIE

  1. KOLOROWA PANI JESIEŃ

  2. CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ

  3. JESIEŃ W SADZIE

  4. JESIEŃ NA DZIAŁCE

  Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

  –        Poznawanie różnych środków transportu lądowego, wodnego, powietrznego.

  –        Poznawanie wybranych instytucji i pojazdów uprzywilejowanych np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji.

  –        Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego, przeznaczenia sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych, odblasków i pasów bezpieczeństwa.

  –        Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, piosenek i literatury tematycznej

  –        Podawanie numerów telefonów poszczególnych ośrodków ratownictwa.

  –        Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło oraz klasyfikowania według jednej cechy.

  –        Kształtowanie orientacji przestrzennej- posługiwanie się pojęciami na , obok, pod, w.

  –        Dalsze doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

  –        Dalsze integrowanie grupy.

  –        Zapoznanie z popularnymi gatunkami drzew występującymi w pobliżu przedszkola.

  –        Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią.

  –        Gromadzenie darów drzew rosnących w pobliżu przedszkola i wykonanie kącika jesiennego.

  –        Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku.

  –        Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: trójkąt oraz klasyfikowania według jednej cechy.

  –        Kształtowanie orientacji w schemacie ciała.

  –        Dalsze doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

  –        Zapoznanie z zabawami, wierszykami, wyliczankami, piosenkami i literaturą o tematyce jesiennej.


 • ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ

  TEMATY NA KOLEJNE TYGODNIE

  1. Poznajmy się

  2. Co piszczy w naszej sali po wakacjach

  3. Podróż do krainy bajki

  4. Skąd się bierze muzyka

  Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

  –        Integrowanie dzieci w celu lepszego poznania się i uzyskania dobrego samopoczucia w grupie (zabawy w kole ze śpiewem, zabawy w/g własnych zainteresowań, zabawy ruchowe), wprowadzanie w grupie miłej atmosfery i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

  –        Zachęcanie do  aktywnego udziału w zajęciach zorganizowanych (uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi dziećmi).

  –        Poznawanie zasad, dobrego zachowania, obowiązujących w grupie (utrwalanie przestrzegania ustalonych zasad poprzez systematyczne nagradzanie na koniec dnia)

  –        Uczenie umiejętności zgodnego funkcjonowania w grupie: przyzwyczajanie dzieci do dzielenia się zabawkami, szanowania ich i odkładania na miejsce, szanowanie wytworów pracy innych dzieci, mówienie prawdy.

  –        Wspólne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych (nauka dochodzenia do kompromisu, dbanie o bezpieczeństwo własne i innych).

  –        Stosowanie form grzecznościowych (dzień dobry, proszę, przepraszam, dziękuję, do widzenia).

  –        Doskonalenie umiejętności samoobsługowych dzieci.

  –        Przyzwyczajanie dzieci do chodzenia w parach na spacery i do ogrodu.

  –        Kształtowanie zwinności i ogólnej sprawności.

  –        Rozpoznawanie dźwięków w najbliższym otoczeniu i przyporządkowywanie ich  do źródeł.

  –        Rozwijanie słuchu fonemowego.

  –        Ćwiczenie mowy przez zabawy logopedyczne, dźwiękonaśladowcze.

  –        Wrażanie do uważnego słuchania krótkich utworów literackich.

  –        Rozwijanie wyobraźni u dzieci przez zabawy w wymyślanie bajek.

  –        Zachęcanie dzieci do wypowiadania się na forum grupy.

  –        Rozwijanie kompetencji językowych u dzieci.

  –        Rozwijanie umiejętności wokalnych u dzieci przez naukę krótkich piosenek.

  –        Ćwiczenie pamięci dzieci przez gry i zabawy.ADRES:
Kubisiowy Ogród
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Kubisiowy Ogród"
ul.A-3 16, 32-086 Węgrzce

tel.12 376 78 80
kom. +48 791 034 656

e-mail: biuro@kubisiowyogrod.pl
info@kubisiowyogrod.pl

Organ Prowadzący:

JK Edukacja Sp. z o. o.
ul. A3 16, 32-086 Węgrzce

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydz. Gosp.
KRS 0000520725, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
NIP 513038257 REGON 123184803
Konto 69 1160 2202 0000 0002 6707 354

POLUB NAS
dziewcz
KONTAKT