Kubisiowe Przedszkole

RODO

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA KLIENTÓW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „KUBISIOWY OGRÓD” PROWADZONYM PRZEZ JK EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest JK Edukacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000520725, REGON 123184803, z siedzibą w Węgrzcach, ul. A3 16, 32-086 Węgrzce.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: iod.jkedukacja@rewolt.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a. realizacji zawartych umów lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art.6, ust. 1 lit b RODO),
  b. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, ciążących na Administratorze (art.6, ust. 1 lit c RODO),
  c. w pozostałych przypadkach Pani /Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art.6, ust a RODO).

Głównym celem przetwarzania danych jest realizacja zadań oświatowych związanych z prowadzeniem przedszkola oraz żłobka. Zadanie te realizowane są na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 996, ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r, poz. 603, ze zm.) oraz aktów wykonawczych.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z JK Edukacja Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest w/w. spółka.

Pani/Pana/Dziecka dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom współpracującym z naszą firmą przy realizacji szkoleń i innych usług jako podmiotom przetwarzającym lub dalszym podmiotom przetwarzającym wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu podstawowego lub bezpośrednio z tym celem związanych. W takim przypadku przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, a podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 

 1. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub przez okres wynikający z zawartych umów (np. okres trwałości projektu i okres wynikający z obowiązku archiwizacji).
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JK Edukacja Sp. z o. o. Pani/Pana/Dziecka danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000) organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl

 1. W sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 3. Pani/Pana/Dziecka dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Administrator Danych Osobowych Prezes Zarządu JK Edukacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ADRES:
Kubisiowy Ogród
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Kubisiowy Ogród"
ul.A-3 16, 32-086 Węgrzce

tel.12 376 78 80
kom. +48 791 034 656

e-mail: biuro@kubisiowyogrod.pl
info@kubisiowyogrod.pl

Organ Prowadzący:

JK Edukacja Sp. z o. o.
ul. A3 16, 32-086 Węgrzce

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydz. Gosp.
KRS 0000520725, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
NIP 513038257 REGON 123184803
Konto 69 1160 2202 0000 0002 6707 354

POLUB NAS
dziewcz
KONTAKT