Kubisiowe Przedszkole

Projekty UE i inne


Zobacz projekty UE i inne, które realizujemy!

1. Niepubliczny Żłobek Kubisiowy Ogród wspiera rodziców w powrocie na rynek pracy”. Nr projektu RPMP.08.05.00-12-0142/19

Projekt realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia poprzez powrót i utrzymanie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 20(17K/3M) osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy ze względu na konieczność opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym 3 kobiet pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo, w postaci zapewnienia opieki dzieci do lat 3 w nowoutworzonym żłobku w gminie Zielonki.

Cel główny zostanie osiągnięty do 31-03-2022.

Rezultaty projektu:

 • powrót przez min 17 os.(14K/3M) na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu,
 • znalezienie lub poszukiwanie pracy przez min.3K po opuszczeniu programu,
 • utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.
 • zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobka, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób.

Wsparciem zostaną objęte os.pracujące oraz pozostające bez pracy: bezrobotne i biernie zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem do 3 lat stanowi barierę wejścia na rynek pracy. Projekt obejmuję 20(17K/3M) os., w tym min.3 K bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące (w rozumieniu przepisów KC)/uczące się/pracujące na terenie gminy Zielonki (woj. małopolskie).

Projekt jest dostępny dla osób z rożnymi niepełnosprawnościami. Żłobek znajduje się w budynku dostosowanym do różnego rodzaju niepełnosprawności, lokal znajduje się na parterze, posiada odpowiednio szerokie drzwi oraz miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi osób z rożnymi stopniami niepełnosprawności (w tym z zakresu znajomości języka migowego) , dzięki czemu są w stanie zapewnić pomoc w wypełnieniu dokumentów. W celu ułatwienia kontaktu wszelkie dokumenty można też składać drogą elektroniczną.

Zachęcamy też do skorzystania z bezpłatnej usługi dla osób niedosłyszących dostępnej na stronie https://tlumacz.migam.org/

Dofinansowanie projektu z UE: 315 568,38 zł

Kontakt: Joanna Kubik, Ilona Zapała tel. 791 034 656, , 731 644 242, e-mail: biuro@kubisiowyogrod.pl

 

 

2. Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na lata 2014 – 2020.  Włączenie społeczne.

Do projektu zapraszamy osoby które ukończyły 18 rok życia, bezrobotne, zarejestrowane w PUP zamieszkałe powiat będziński – w tym również posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Zapewniamy:

–  wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, 
– reintegrację społeczną poprzez udział w warsztatach komunikacji i umiejętności społecznych, wsparcie coacha i psychologa
– reintegrację zawodową poprzez udział w płatnych 12 miesięcznych pracowniach: krawiecka, projektowania i konstrukcji technik krawieckich, obsługi profesjonalnego sklepu internetowego                      

Szczegółowe informacje:
Biuro Projektu

„Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie
Gwarków Sławkowskich 4, 41-260 Sławków,
e-mail: cis.slawkow@stowarzyszenie-delfin.pl
www.stowarzyszenie-delfin.pl

Tel: 534 332 336

Lider: Stowarzyszenie „DELFIN”

Partner 1: JK Edukacja sp. z o.o.

Partner 2: Solid Partner Usługi Finansowo – Księgowe Łaszczych Tomasz

3. Resortowy programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2020.

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona  na realizację zadania pn. „ Zwiększenie liczby miejsc dla dzieci do lat 3 w Niepublicznym Żłobku „Kubisiowy Ogród” poprzez jego rozbudowę” . Zadanie realizowane było w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2020.
Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł
Wartość zadania: 366 152 ,86 zł
W ramach zdaniach zostało utworzonych nowych 20 miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

Realizacja inwestycji przyczyniła się m.in. do zwiększania liczby miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Zielonki, zmniejszenia skutków związanych z wypadnięciem kobiet z rynku pracy , tworzenie warunków programowych i infrastrukturalnych wpływający na dalszy rozwój dziecka.

4. Resortowy programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2021.

Nazwa programu: „Program MALUCH+ 2021”
Nazwa zadania: dofinansowanie miejsc opieki w żłobku. Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.
Wartość dofinansowania: 6 400,00 PLN
Wartość dofinansowania: 17 440,00 PLN

Krótki opis:Dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 zadania, z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmującego: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

   

 

Projekty zrealizowane

 1. Projekt „Makroregion południowy zdobywa K 3- podnosi kompetencje przedstawicieli samorządów gmin i gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3” .Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.  Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia , rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego. 
 2. Projekt „Wsparcie szkoleniowe JST makroregionu południowego w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3”.Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.  Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia , rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego
  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE W/ W PROJEKTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:WWW.ZLOBKI-POLUDNIE.PL
 3. Projekt  „Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 4. ZAPYTANIA OFERTOWE:
  1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/JK/JST/KONKURENCYJNOŚĆ – trenerzy 22/05/2017
  2. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/JK/JST/ROZEZNANIE – materiały szkoleniowe – 29/05/2017
  3. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/JK/JST/2018/ROZEZNANIE- wynajem sali – 04/01/2018
   1. Zapytanie ofertowe – Zapytanie ofertowe_Sale_JK
   2. protokół z postępowania – protokol_sale
  4. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/JK/JST/2018/ROZEZNANIE- catering – 05/01/2018
   1. zapytanie ofertowe –Zapytanie ofertowe_JK_Catering
   2. protokół z postępowania – protokol_catering
  5. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/09/KUS PP /CIS/EFS/2018 – dotyczące realizacji usługi grupowych warsztatów – usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – 19/09/2018
   – zapytanie por. psychologiczne
   – Załączniki zapytanie por. psychologiczne edytowalne
  6. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/09/KUS PP /CIS/EFS/2018 – dotyczące realizacji usługi grupowych warsztatów – usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – 27/09/2018
   – zapytanie por. psychologiczne_26092018
   zapytanie por. psychologiczne 26 09 2018
   WYNIKI POSTĘPOWANIA:

   „KOLEOS” Szkolenia i Doradztwo Łukasz Oleksiewicz. data otrzymania oferty 24.10.2018 . Cena 680,00 zł
   Pełna lista podmiotów które złożyły oferty:
   1. „KOLEOS” Szkolenia i Doradztwo Łukasz Oleksiewicz
   2. Janina Witkowska Partnerstwo i Rozwój WiKaz 
   3. Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
   4. Magdalena Wargacka 
   5. Grupa Inwestycyjno – Finansowa Sp. z o.o. 
   6.Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
    

 
tablica informacyjna_300x250mm-page-001
 

prow

 


ADRES:
Kubisiowy Ogród
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Kubisiowy Ogród"
ul.A-3 16, 32-086 Węgrzce

tel.12 376 78 80
kom. +48 791 034 656

e-mail: biuro@kubisiowyogrod.pl
info@kubisiowyogrod.pl

Organ Prowadzący:

JK Edukacja Sp. z o. o.
ul. A3 16, 32-086 Węgrzce

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydz. Gosp.
KRS 0000520725, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
NIP 513038257 REGON 123184803
Konto 69 1160 2202 0000 0002 6707 354

POLUB NAS
dziewcz
KONTAKT